Espècies forestals amenaçades

Per a la protecció de les espècies de flora amenaçades, d’acord amb l’establert a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, l’any 2008 es va publicar el Decret 172/2008, de 26 d’agost, que crea el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya*, en el qual les espècies es classifiquen en les categories de “en perill d’extinció” o de “vulnerables” en funció del seu estatus de conservació i grau d’amenaça. Entre aquestes consten 180 espècies que es troben protegides en tot el territori català. Aquest llistat es preveu que s’estengui a partir d’una proposta d’ampliació amb 56 espècies noves en perill d’extinció, 74 de vulnerables i un canvi d’una espècie catalogada actualment com a vulnerable passaria a ser en perill d’extinció.

El decret 172/2008 indica la necessitat d’elaborar i aprovar plans de recuperació per a les espècies i plans de conservació per a les espècies indicades. Amb aquest objecte, la Generalitat ha encarregat l’estudi de diferents espècies incloses al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, per tal de tenir una primera documentació, que serà la base dels futurs plans de recuperació. Hi ha un total de 20 espècies que han estat objecte d’aquests estudis i de les quals es té ja un primer esbós dels plans de recuperació.

En relació a les espècies amb recol·lecció sota autorització que marca l’Ordre de 28 d’octubre de 1986 que també protegeix estrictament al Boix Grèvol, el Servei de Gestió Forestal del DAAM és qui té la competència per elaborar els informes corresponents.

Quant a la protecció de la fauna silvestre, a nivell estatal la regula la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. A Catalunya, la regulació autonòmica bàsica per a la conservació i protecció de la fauna salvatge es conté en el Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril. En aquesta normativa es determinen les espècies de fauna salvatge autòctona que es declaren protegides a Catalunya i el règim d’autoritzacions de captura i prohibicions.

En el catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, hi ha incloses un total de 78 espècies de fauna en perill d’extinció i 177 vulnerables. El catàleg també incorpora en el seu annex 2 les espècies de fauna autòctona protegida, previstes a l’annex del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.

A Catalunya disposem dels plans de recuperació i conservació per a sis espècies, tot i que en l’actualitat hi ha diversos plans de recuperació i conservació en tràmit o en procés d’elaboració. Darrere dels plans de recuperació o conservació i de la gestió d’espècies in situ i ex situ, hi ha la realització de múltiples treballs a diversos nivells (ecosistemes i hàbitats, poblacions, anàlisi genètica, etc.) i, en determinats casos, programes de cria en captivitat.

D’altra banda, l’annex 4 del Decret 328/1992 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, conté la llista d’espècies de fauna estrictament protegides per aquesta figura.

La DGMNB del DAAM ha creat el Mapa d’Àrees d’Interès Faunístic i Florístic elaborat amb la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals es té una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i atles de distribució de les espècies a tot el territori català. L’objectiu d’aquest mapa és facilitar la consulta i els procediments, ja que en un sol mapa es poden visionar totes les zones crítiques, de risc o d’interès per la fauna i flora amenaçada, i així tenir-les en compte per qualsevol actuació o gestió que s’hagi de fer al territori.

Font i enllaços d’interès

  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
  • *DOGC del 20.4.2015 es va publicar la resolució AAM/732/2015 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació per la qual s’aprova la modificació i ampliació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya.
Comparteix