Hàbitats forestals

Existeixen diferents sistemes de classificació d’hàbitats, sent el més utilitzat a Catalunya i a la Unió Europea el sistema de classificació CORINE, basat en el projecte CORINE Biotopes. Aquest sistema classifica en 8 grans grups tots els hàbitats naturals, seminaturals i artificialitzats que apareixen a la Unió Europea. En base a aquest sistema de classificació, s’ha elaborat la Llista d’Hàbitats de Catalunya (LHC), que identifica tots els hàbitats presents en territori Català mitjançant un codi. El resultat és un llistat amb més de 600 hàbitats per tot el territori català que s’agrupen en 13 grans categories.

Hi ha un altre sistema de codificar els hàbitats que els agrupa per facilitar-ne la representació cartogràfica, conegut com el Sistema de codificació de les unitats de la llegenda de la cartografia d’hàbitats que ha estat elaborada per la Universitat de Barcelona a partir de l’adaptació al territori català del document Corine Biotopes Manual of the European Union (CBM). La llegenda recull només el 79% dels hàbitats de la LHC, ja que la resta no poden ser cartografiables a l’escala de treball que s’utilitza. Tenint en compte aquesta limitació, un 60,37% de la superfície catalana correspon a hàbitats forestals, un 38,9% a terres agrícoles i àrees antròpiques i el restant 0,73% aigües continentals. Aquesta agrupació, la superfície que representa cada hàbitat i el percentatge respecte del total es presenta a la taula següent.

hab_forestFont: Cartografia d’hàbitats de Catalunya (CHC50), Universitat de Barcelona.

D’altra banda, el DAAM manté actius els instruments creats durant la fase de preparació de l’Estratègia Catalana per la Conservació de la Biodiversitat (1999) per recopilar i organitzar la informació. L’obtenció sistematitzada de dades sobre els components de la biodiversitat, amb especial referència als ecosistemes i hàbitats, és un dels elements fonamentals de l’estratègia. El Sistema d’informació del patrimoni natural es desenvolupa en el marc del Sistema d’Informació Ambiental de Catalunya del DAAM i és gestionat per la Direcció General del Medi Natural i la Biodiversitat (DGMNB).

Font i enllaços d’interès

  • Departament de Territori i Sostenibilitat – Hàbitats (enllaç)
  • Grup de reserca geobotànica i cartografia de la vegetació (enllaç)
  • Manual d’interpretació de la cartografia dels hàbitats a Catalunya, versió 2 – 2014 (enllaç)
  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
Comparteix