Material forestal de reproducció

La regulació sobre la comercialització dels materials de base per a la producció i la definició dels conceptes que se’n deriven queden contemplats en el Reial Decret 289/2003, de 7 de març, sobre la comercialització dels materials forestals de reproducció (publicat al BOE núm. 58, de 8 de març de 2003) transposa la Directiva 1999/105/CE del Consell, de 22 de desembre de 1999. Aquesta directiva engloba i actualitza les 2 Directives europees anteriors, que van donar lloc a les Ordres ministerials de 21 de gener de 1989. Totes aquestes normes, així com el RD 1356/1998 sobre materials forestals de reproducció d’espècies que no havien estat sotmeses a la normativa comunitària, van ser derogades pel RD 289/2003.

El Real Decreto 289/2003 defineix quatre categories (identificada, seleccionada, qualificada i controlada) pels materials forestals de reproducció i conclou que el ministeri competent en Medi Ambient haurà d’elaborar, en col•laboració amb els òrgans competents de les comunitats autònomes, un registre nacional dels materials de base de les espècies regulades per aquest Reial decret, per la producció dels materials de reproducció de les diferents categories.

Recentment s’ha publicat el Reial Decret 1220/2011, de 5 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció.

A Catalunya, el Catàleg de Materials de Base per a la producció de Materials Forestals de Reproducció l’elabora el Servei de Gestió Forestal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Actualment, hi ha 305 materials de base publicats distribuïts en diferents categories com es pot apreciar a la següent Taula.

produccio_taulaMaterials de base per a la producció dels materials forestals de reproducció a Catalunya
Font: DAAM

El mateix Reial Decret 289/2003, de 7 de març, sobre la comercialització dels materials forestals de reproducció indica que la recollida de material vegetal per les espècies regulades cal que sigui supervisada per l’òrgan competent de la comunitat autònoma, per garantir l’origen, la identitat varietal i l’estat sanitari del material vegetal que es produeix i comercialitza en cada comunitat autònoma. A Catalunya, aquesta funció la realitza el Servei de Producció Agrícola del DAAM. El/la tècnic/a del DAAM que executi el control de la recol•lecció de material de reproducció forestal emetrà un certificat patró, en el qual hi figurarà la referència del registre únic, facilitant la informació pertinent que figura en l’annex VIII del Reial Decret 289/2003.

També es portarà a terme un control de la producció i comercialització de planta a partir de material forestal de reproducció recollit a Catalunya. El proveïdor ha de comunicar per escrit les quantitats de planta que es produiran, segons la quantitat de llavor provinent dels lots de llavor o parts de planta de material forestal de reproducció.

La temporada 2011-2012, per totes les categories es van recollir a Catalunya 1205 kg de llavor, 929,73 milers d’estaquetes i 505,98 milers de plantes.

Font i enllaços d’interès

  • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (enllaç)
  • Consulta del Catàleg de Materials de Base a Catalunya (enllaç)
  • Catàleg nacional de materials de base del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (enllaç)
  • Comunicació obligatòria per a la recol•lecció de material forestal de reproducció (enllaç)
Comparteix