Espais forestals protegits

Els espais naturals protegits són el conjunt d’espais naturals que tenen una declaració de protecció pel fet de contenir sistemes o elements naturals representatius, fràgils, amenaçats o d’especial interès ecològic, paisatgístic, científic o educatiu. A Catalunya, aproximadament el 30% del territori forma part de la xarxa d’espais naturals protegits, que és representativa de tots els tipus de sistemes naturals del país. Els espais que formen aquesta xarxa estan inclosos en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), que els atorga un règim de protecció comú.

EOS 300D DIGITAL CMOS RAW

L’Espai Natural d’Era Artiga de Lin és un molt bon representant de l’extrem més occidental del Pirineu català, amb la millor mostra de processos i dinàmiques fluvials de tot el vessant septentrional del Pirineu i estètics paisatges d’alta muntanya. Conté extenses àrees supraforestals i amplis boscos ben conformats, que acullen espècies de fauna montanes i subalpines molt interessants, entre les quals cal esmentar l’ós bru.

 

A Catalunya, hi ha un total de 164 espais d’interès natural inclosos en el PEIN, que ocupen una superfície d’1.065.850,55 ha, aproximadament. La declaració d’un espai protegit passa per l’elaboració dels Plans especials per la protecció del medi natural i del paisatge (PEPMNP). Actualment, hi ha 16 plans especials de protecció del medi natural i del paisatge aprovats, 2 es troben en tràmit d’aprovació i 8 en redacció. A banda, hi ha 28 plans especials de delimitació aprovats i 3 plans especials més de zones concretes també aprovats.

Alguns d’aquests espais del PEIN es troben, a més a més, sota una altra figura de protecció o definits per uns objectius específics: s’anomenen espais naturals de protecció especial (ENPE) els que han estat declarats sota alguna de les figures de protecció definides en la Llei 12/1985, d’espais naturals: parcs nacionals, paratges naturals d’interès nacional, reserves naturals i parcs naturals. El seu nivell de protecció és més elevat i estan dotats d’instruments jurídics i de gestió propis que permeten fer una gestió activa al territori.

Per últim, cal destacar els espais naturals protegits, ja siguin de protecció especial o no, que a més a més formen part de la Xarxa Natura 2000. Es tracta d’una xarxa d’espais naturals europeus designats d’acord amb les directives europees i que tenen per objectiu assolir la protecció d’hàbitats i espècies d’interès comunitari en l’àmbit europeu. Els espais catalans que formen part de la Xarxa Natura 2000 ocupen un total d’1.062.365 ha, de les quals 977.224 ha són terrestres i 85.141 ha marines. La superfície forestal catalana inclosa a la Xarxa Natura 2000 és de 845.989 ha (40,6% de la superfície forestal catalana), de les quals aproximadament 514.329 ha són arbrades (24,69% de la superfície forestal catalana).

Aquesta xarxa està integrada per dos tipus d’espais: les zones d’especial conservació (ZEC), espais que contenen hàbitats d’interès europeu o important per a la conservació de determinades espècies, i les zones d’especial protecció per les aus (ZEPA), necessàries per a la conservació d’algunes espècies d’aus. A Catalunya, aquests espais es protegeixen mitjançant la seva inclusió en el Pla d’espais d’interès natural.

El PEIN determina un règim bàsic de protecció aplicable a tots els espais, que es completa, en cada cas concret, o mitjançant l’aprovació de Plans especials del medi natural i del paisatge, en els quals s’estableix una ordenació dels usos i normes de protecció específiques per cada espai d’interès natural (EIN) o bé declarant-los espais naturals de protecció especial (ENPE’s), és a dir, parcs nacionals, parcs naturals, reserves naturals o paratges naturals d’interès nacional, assolint així una regulació jurídica pròpia.

De fet, d’acord amb la Llei 12/1985, d’espais naturals, el PEIN inclou tots els ENPE existents a més a més de tots els espais que integren la Xarxa Natura 2000 (ZEPA i ZEC). Per tant, aquesta és la figura que ocupa el major nombre i extensió d’espais protegits, ja que engloba totes les altres figures de protecció.

Font i enllaços d’interès

  • Pla general de política forestal de catalunya 2014 – 2024 (enllaç)
  • Territori i Patrimoni Natural (enllaç)
Comparteix