Estàndards i certificació de la qualitat de la biomassa llenyosa

 

Estàndards de qualitat

Els estàndards són normes dirigides a proporcionar un producte o servei estandarditzat i competitiu. Estableixen requisits aplicables als productes i les seves especificacions, així com els mitjans de verificació del compliment d’aquests requisits. Els estàndards són recomanacions de compliment voluntari. L’aplicació d’aquestes normes contribueix a crear les condicions favorables a l’entesa entre productors i consumidors.

En complir l’estàndard, en principi les empreses tenen la possibilitat d’obtenir un avantatge sobre la competència i de generar confiança entre els consumidors. La conformitat dels productes amb la legislació vigent també es pot fer constar a través del compliment dels estàndards. D’altra banda, aplicant els estàndards és possible reduir els costos, per exemple, dels processos de producció i de la simplificació d’aquells processos comercials en els quals els estàndards constitueixin una base comuna entre venedors i compradors.

Així, en l’àmbit del comerç de biomassa, per exemple, els estàndards defineixen els mètodes de mesura i classificació de la qualitat de la biomassa per tal que al comprador li resulti més fàcil determinar si la biomassa i el seu preu són adequats.

Durant diversos anys, les normes EN 14961 i ÖNORM M 7133 varen ser una de les bases tecnològiques i legals més importants en el sector de la biomassa. L’especificació del producte en termes com ara G30 o W25 encara ens resulten familiars avui dia, encara que realment ja no són admissibles. Arran de la publicació de la sèrie de normes ISO 17225 per a combustibles de biomassa, queden revocades les normes aplicades fins aleshores en aquest sector. La nova norma especifica les classes de combustible segons la seva qualitat i les especificacions per a biocombustibles sòlids.

L’objectiu de la norma ISO 17225 és oferir uns principis de classificació clars i coherents per als biocombustibles sòlids basats en: origen i procedència, forma de comercialització (per exemple, pèl·lets, estelles, etc.) i propietats (per exemple, contingut d’aigua, contingut de cendres, etc.). Les normes del producte ISO des de 17225-2 fins a 17225-7, incloses en aquesta sèrie de normes, defineixen les diferents qualitats i especificacions. Això permet definir clarament el producte.

Certificació de qualitat del biocombustible

L’assegurament i control de la qualitat del biocombustible pretén donar confiança en que, de forma contínua, s’assoleix una qualitat estable d’acord amb els requisits dels clients. Això significa que es compleixen els requisits especificats, però no significa necessàriament una gran qualitat sinó una qualitat estable i que s’aconsegueix de forma contínua segons els requisits dels clients.

El control de qualitat implica el control de la qualitat d’un producte o procés amb l’objectiu de garantir el lliurament del producte o servei amb la màxima eficiència i rendibilitat en compliment de les propietats requerides.

La garantia de qualitat, per la seva banda, implica principalment l’avaluació dels productes i els processos en base a una marca de qualitat o auditoria aplicada per un tercer.

La certificació de la qualitat del biocombustible per una tercera part pot ser beneficiós per al comerç de la UE i els mercats mundials. Els sistemes de certificació de qualitat de biocombustibles sòlids existents són:

DBOSQ

DBOSQ és la marca de garantia per a l’estella forestal produïda a Catalunya. Els dos aspectes clau de la marca són garantir la qualitat i la traçabilitat de l’estella forestal.

etiqueta-DBOSQ-1024x741[1]

La transferència de la informació al consumidor és realitza mitjançant una etiqueta integrada en les factures de venda de biomassa i en la declaració de qualitat del producte. En l’etiqueta s’indica l’origen geogràfic i dos paràmetres de qualitat com són la Humitat i la Granulometria, a més indica si l’empresa disposa de la modalitat plus o bàsica. Al haver-hi un apartat identificador de l’empresa, cada empresa disposa de la seva etiqueta particular.

Hi ha dues modalitats de certificació:

 • DBOSQ Bàsic: Origen, Humitat, Granulometria i Impureses/Impropis
 • DBOSQ Plus: Origen, Humitat, Granulometria, Impureses/Impropis, Contingut en cendres i Poder calorífic

Per a més informació us podeu descarregar els següents documents

També podeu posar-vos en contacte a través del següent telèfon 973 48 17 52
o escriure’ns via correu electrònic a la següent direcció: dbosq(at)ctfc.es

ENPlus

Certificació basada en la norma europea EN 14961-2, referida als pèl·lets per a ús no industrial. Classifica els pèl·lets en tres qualitats:

 • Classe A1: pèl·lets de fusta verge i residus de fusta sense tractar químicament, amb baixos continguts en cendres, nitrogen i clor.
 • Classe A2: pèl·lets amb un contingut lleugerament més alt en cendres, nitrogen i/o clor.
 • Classe B: permet utilitzar també fusta reciclada i residus industrials.

CATFOREST – producte forestal Catalunya

CATFOREST- producte forestal Catalunya és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).

Mitjançant l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF), titular de la marca, impulsa la creació de la Marca de Garantia CATFOREST on inicialment acull els següents productes forestals: fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes.

DINPlus

Certificació basada en la norma internacional DIN EN ISO 17225-2, inclou proves i assegurament de la qualitat durant la fabricació dels pèl·lets tals com, per exemple, contingut d’aigua, densitat a granel i durabilitat mecànica.

Font i enllaços d’interès

 • UNE-EN ISO 17225-1:2014. Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de biocombustibles. Part 1: Requisits generals (enllaç)
 • Normes relacionades amb els biocombustibles sòlids. AENOR (enllaç)
 • DBOSQ (enllaç)
 • ENPlus (enllaç)
 • CATFOREST (enllaç)
 • DINPlus (enllaç)
 • Normativa al web BiomassaCAT (enllaç)
Comparteix