Superfície forestal arbrada aprofitable

La Biomassa Forestal Primària (BFP)[1], segons la definició del projecte ENERSILVA, és la fracció biodegradable dels productes generats en les forests i que són processats amb fins energètics, la qual està formada per materials vegetals procedents de les operacions silvícoles (esporgues, selecció de brots, neteges forestals, aclarides, tallades fitosanitàries i control de vegetació espontània) i restes dels aprofitaments fusters, siguin de tallades finals o tallades intermèdies, llenyes d’esporgues i material vegetal provinent de conreus energètics llenyosos.

Acord amb aquesta definició el present treball es basa en aquesta BFP a nivell de Catalunya, per la determinació de les possibilitats i superfícies  per l’aprofitament de la biomassa forestal. Per esbrinar aquesta potencialitat, s’ha calculat primer de tot les superfícies útils per aquest aprofitament i en segon terme la possibilitat anual aprofitable.

Per tal d’agafar referències de les superfícies potencials i possibilitats d’aprofitament s’ha considerat les dades del projecte PROFORBIOMED[2]. Es va establir com a criteris bàsics d’anàlisi els següents:

a) Pendent del terreny i distància de desembosc:

Mitjana de Catalunya:

Pendent inferiors a 30% – distàncies de desembosc de 400 m

Pendent entre 30-60% -distàncies de desembosc de 75 m

Pendent entre 60-100% – distàncies de desembosc de 35 m

 b) Superfícies d’aprofitament en forests arbrades denses, s’entén com a bosc arbrat dens el terreny poblat amb espècies forestals arbòries com a manifestació vegetal dominant i amb una fracció de cabuda coberta (FCC) superior o igual al 20%.

c) Espècies principals per l’aprofitament: es considera com a espècies principals aquelles que presenten una superfície superior a 000 ha de superfície arbrada a Catalunya.

d) Per a evitar possibles processos erosius i que l’aprofitament sigui viable econòmicament (i, per tant, pugui haver-hi un cert grau de mecanització), es recomana realitzar els aprofitaments en aquells boscos que estiguin capitalitzats (és a dir, la FCC haurà de ser igual o superior al 70%), de manera que la FCC dels peus que quedin al bosc sigui suficient per a garantir l’estabilitat del sòl front processos erosius.

e) Es considera com a biomassa forestal les restes forestals procedents de treballs silvícoles de millora: aprofitaments que generaran productes no aprofitables per a la indústria de la fusta (generalment, arbres amb diàmetres inferiors als 20 cm).

f) Per a conèixer la quantitat de fusta i biomassa que es pot aprofitar anualment s’ha tingut en compte el temps de pas (o rotació) entre classes diamètriques (CD), el qual depèn del creixement anual de cada espècie i del seu volum amb escorça. Això equival a assumir un creixement diametral constant en totes les CD, la qual cosa es considera suficientment aproximada en boscos irregulars, i suposa que cada any s’aprofita únicament el creixement de l’espècie.

g) No es considera la biomassa procedent d’estassades de matoll, és a dir, de neteja de matollars llenyosos arbustiu i subarbustius en masses arbrades.

 Mapa

La superfície resultant de l’anàlisi s’estima entorn a 858.000 ha amb potencial per l’aprofitament de BFP, que representa entorn al 44% de la superfície forestal total, i quasi el 27% de la superfície de tot el territori català. Gràficament es mostra a nivell de tota Catalunya aquestes superfícies.
sup_arbrada_aprof_total_CTFC_retall

 

Estimació de la biomassa forestal aprofitable a Catalunya. 858.000 ha  (Font i elaboració de mapa: CTFCAFIB)

En base aquests criteris de càlcul, el present estudi mostra gràficament la superfície de biomassa forestal primària i la possibilitat d’aprofitament anual.

[1] Projecte ENERSILVA 2005-2007: http://www.enersilva.org/ (projecte finançat pel programa Interreg III B SUDOE)
[2] Projecte PROFORBIOMED 2012-2014: http://proforbiomed.eu/ (projecte finançat pel programa MED- European Territorial Cooperation 2007-2013)

Comparteix