Activitat cinegètica i ramaderia extensiva

Per tal de aconseguir un ús sostenible de les espècies de caça, compatible amb la conservació dels ecosistemes i de les espècies amenaçades es redacten els plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC), document obligat per tots els titulars de les àrees de caça que vulguin realitzar un aprofitament cinegètic en la seva àrea de caça. Aquest pla té una vigència de quatre anys a excepció de les reserves nacionals de caça (RNC) i de les zones de caça controlada (ZCC), que és d’un any.

Els PTGC proporcionen el resum de captures i repoblacions DAAM de fauna cinegètica que s’han realitzat durant la temporada de caça un cop finalitzada. En el cas de les espècies ramaderes, la Unió Europea obliga a dur a terme de forma periòdica unes enquestes a explotacions que permeten fer un seguiment de la cabana ramadera de cada espècie. Els resultats dels censos ramaders a Catalunya es poden consultar en la pàgina web del DAAM.

A Catalunya, els terrenys d’aprofitament especial on la caça és permesa són les àrees privades de caça, les àrees locals de caça, les zones de caça controlada i les reserves nacionals de caça. No està permès caçar en els parcs nacionals, refugis de fauna salvatge, refugis de caça, reserves naturals de fauna, reserves naturals integrals i zones de seguretat. D’altra banda, hi ha els terrenys d’aprofitament comú o ‘lliures’, on no hi ha titularitat de la gestió cinegètica malgrat sí que es pot caçar.

 

cineg

  •  Memòria Anual de Caça Temporada 2012-2013 (enllaç)

Mapa dels límits dels diferents terrenys cinegètics a Catalunya

El DAAM elabora periòdicament un informe de seguiment sanitari de la fauna cinegètica en les zones gestionades per la Generalitat de Catalunya (Reserves nacionals de caça i zones de caça controlada). A més, també es realitza un pla de vigilància sanitària passiva de la fauna cinegètica, que consisteix en el diagnòstic sistemàtic de la causa de mort o malaltia d’aquells animals salvatges que apareixen morts o moribunds. Els objectius principals d’aquestes necròpsies són investigar la mortalitat inusual d’animals i proporcionar una vigilància i seguiment de les malalties presents en la fauna salvatge a Catalunya. L’últim informe de seguiment sanitari data de 2010 i es pot consultar a la pàgina web del DAAM. En relació a la planificació dels espais, el 2012 hi havia 1411 instruments de planificació cinegètica.

Font i enllaços d’interès

  • Serveis de diagnosi clínica i seguiment sanitari de la fauna cinegètica de Catalunya (2010) (Enllaç)
  • Dossier tècnic – Gestió cinegètica (2011) (Enllaç)
  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
Comparteix