Benefici net

Per al període de 2006–2011, el Valor Afegit Net (valor que s’obté en restar del valor afegit brut la despesa en amortitzacions) del conjunt del sector agrari presenta els valors en milions d’euros de la següent taula

El valor obtingut en el paràmetre anterior es refereix a dades globals del conjunt del sector agrari, i per això no es pot obtenir la valoració per hectàrea del subsector forestal. La sostenibilitat econòmica forestal es millora a partir de les subvencions a la gestió forestal, que es concedeixen anualment o bianualment en el marc dels Programes de Desenvolupament Rural de Catalunya per als diferents períodes d’aplicació. Aquestes subvencions estan directament relacionades amb la millora de la producció forestal: gestió silvícola, millora de les infraestructures, reforestacions, recuperació del potencial afectat per catàstrofes i redacció d’instruments d’ordenació forestal.

Font i enllaços d’interès

  • Idescat (enllaç)
  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
Comparteix