Estructura de la massa

L’estructura de la massa es pot analitzar a partir de variables dasomètriques com la distribució diamètrica dels peus majors o la fracció de cabuda coberta (FCC) de les masses forestals.

Distribució diamètrica dels peus majors

A partir de les dades de l’IFN3 s’observa que la distribució diamètrica del nombre de peus (tant en el cas de caducifolis com en el de frondoses i coníferes) presenta una tendència de J invertida, que reflecteix l’abundància de peus de diàmetres petits i la seva disminució progressiva a mesura que augmenta aquest.

Distribució diamètrica del nombre de peus de caducifolis, coníferes i escleròfil•les a Catalunya

Distribució diamètrica del nombre de peus de caducifolis, coníferes i escleròfil·les a Catalunya, segons l’IFN3. Font: Pla General de Política Forestal de Catalunya 2013-2020

Si es comparen aquestes dades en els dos IFN, s’observa que hi ha hagut una disminució del nombre de peus de menor diàmetre (CD 10 i 15) i un augment d’exemplars dels diàmetres majors.

Evolució de la distribució diamètrica del nombre de peus totals a Catalunya

Evolució de la distribució diamètrica del nombre de peus de caducifolis, coníferes i escleròfil·les a Catalunya, segons dades comparatives de l’IFN2 i l’IFN3. Font: Pla General de Política Forestal de Catalunya 2013-2020

A partir de les dades de l’IFN3 es pot extreure que el 15% del total de peus vius majors de 5 cm de diàmetre a Catalunya corresponen a caducifolis, el 55% a coníferes i el 30% a escleròfil·les.

Fracció de cabuda coberta

Pel que fa al grau de recobriment, segons dades del MCSC-3 hi ha una superfície de boscos densos de 1.230.388,33 ha i de boscos clars de 84.941,51 ha, que es corresponen amb un 60% i un 4% de la superfície forestal total catalana. Per tant, es pot concloure que a Catalunya hi ha majoritàriament boscos densos (amb FCC iguals o superiors al 20%).

En relació a l’evolució de la fracció de cabuda coberta, també a partir de les dades dels IFN, es pot comprovar la seva evolució en masses de caducifolis, coníferes i escleròfil•les.

Evolució de la mitjana de la FCC

Evolució de la mitjana de FCC (%) de peus de caducifolis, coníferes i escleròfil·les a Catalunya segons dades comparatives de l’IFN2 i l’IFN3. Font: Pla General de Política Forestal de Catalunya 2013-2020

Segons les dades dels IFN, la mitjana de la FCC en les coníferes ha augmentat durant el període 1990-2001 passant d’un valor de 49,44% en l’IFN2 a 58,5% en l’IFN3. En el cas de les escleròfil·les també hi ha hagut un augment passant del 50,59% a un 58,73%, mentre que en el cas dels caducifolis aquesta ha disminuït d’un 61,72% fins a un 58,50%.

Font i enllaços d’interès

  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
  • MiraBosc: consulta On Line de bases de dades forestals (enllaç)
  • Tercer Inventario Forestal (IFN3) (enllaç)
  • Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (enllaç)
Comparteix