Mesures de prevenció i correcció de danys en les forests

Dades del 2011

Els danys en les forests poden tenir el seu origen en agents biòtics, abiòtics o d’origen antròpic, i poden afectar la salut i la vitalitat dels ecosistemes forestals i ser decisius per la seva estabilitat i el seu creixement.

Cal destacar que entre les mesures de correcció de danys a Catalunya la figura de les Zones d’Actuació Urgent (ZAU) creada per la Llei 6/1988, de 30 de març forestal de Catalunya, en el seu article 42. Aquestes són zones amb la finalitat de ser conservades i afavorir-ne la restauració. Segons l’article 42.2 d’aquesta llei, seran declarades ZAU, entre d’altres, les forests degradades, els terrenys erosionats i els terrenys forestals incendiats per als quals no és previsible recuperació natural. A Catalunya s’han declarat un total de 7 ZAU, que ocupen una superfície total de 138.738,64 ha.

Els projectes de ZAU més moderns es planifiquen amb l’enfocament que en el futur aquell terreny sigui menys vulnerable al foc i s’hi proposen mesures preventives.

Prevenció i correcció de danys biòtics

La prevenció de danys a espècies vegetals i animals protegides queda regulada per la normativa específica, desenvolupada dins del Criteri 5 del Pla General de Política Forestal de Catalunya (2014-2024).

Respecte a les plagues (també les de quarantena) i d’acord La Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal, la Directiva 2000/29/CE i el Reial Decret 58/2005 així com el Real Decreto 1190/1998 i el Reial Decret 1311/2012, a Catalunya pel període de 2002 a 2012 s’han portat a terme les actuacions detallades a la següent Taula, a través de l’òrgan competent que és el DAAM.

Actuacions realitzades per al control i l’eradicació de plagues forestals durant el període 2002-2012 (Font: DGMNB, DAAM):

taula_plaga

La superfície forestal catalana tractada amb productes fitosanitaris durant l’any 2011 va ser d’11.222 ha, amb una inversió de 670.121,74 €. Els productes emprats per al tractament de les plagues a Catalunya s’actualitzen periòdicament d’acord amb les altes i baixes ocorregudes en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris (estatal) i en el Registre Únic Europeu.

Quant als danys provocats per la fauna salvatge, actualment al mercat hi ha sistemes efectius per evitar alguns dels danys que provoquen, com els protectors d’arbres per plançons procedents de regeneració natural o repoblació, o tanques o pastors elèctrics per evitar l’entrada de bestiar en zones forestals en regeneració.

Prevenció i correcció de danys abiòtics

Hi ha també regulació específica per a les mesures de prevenció enfront els incendis forestals (Decret 64/1995, de 7 de març) descrites en el paràmetre 2.5.i).

Les mesures de correcció en els terrenys afectats per incendis inclouen, entre d’altres, actuacions d’eliminació de la vegetació morta, recuperació de la coberta vegetal i actuacions de correcció hidrològica.

Pel que fa a les mesures preventives als incendis forestals, aquestes es detallen en l’indicador 2.5., i les mesures de correcció en forests erosionades en l’indicador 5.1. del Pla General de Política Forestal de Catalunya (2014-2024).

Pel que fa als danys d’origen antròpic, concretament en referència als aprofitaments forestals, la normativa referida a la regulació de les tècniques aplicades als treballs forestals ve definida en el títol IV de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, per la Ley 43/2003, de Montes (modificada per la Ley 10/2006) i la Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal. En general, es pot afirmar que els danys que els treballs forestals causen sobre la coberta vegetal que resta després de l’aprofitament són poc significatius.

Font i enllaços d’interès

Comparteix