Prevenció i defensa contra els incendis forestals

Balanç Campanya d’Incendis 2015

Durant el període acumulat des de l’1 de gener fins al 30 de setembre de l’any 2015, hi ha hagut 474 incendis; s’han cremat un total de 1.537,133 hectàrees forestals, 1.130,817 de les quals eren zones arbrades i 406,316 no arbrades.

Les comarques amb més incendis han estat el Bages, l’Anoia i el Vallès Oriental, amb 35, 33 i 29 incendis respectivament. On s’han cremat més hectàrees forestals ha estat a l’Anoia, amb un total de 633,382 hectàrees: 531,548 arbrades i 101,835 no arbrades.

Pel que fa a les dades de l’any 2014, hi va haver 462 incendis, amb un total de 1.571,29 hectàrees cremades, de les quals 996,12 eren arbrades i 575,17 no arbrades. La comarca on hi va haver més incendis va ser el Bages amb 37 incendis, però només s’hi van cremar 4,62 hectàrees. Les comarques amb menys incendis van ser el Tarragonès i la Cerdanya, amb un incendi registrat a cada una. En canvi, a la Ribera d’Ebre, va ser on hi va haver més hectàrees cremades: 880,73 amb un total de 10 incendis.

Balanç Campanya Incendis 2015. Font: Servei de Prevenció d’Incendis Forestals

Prevenció d’incendis forestals

Segons l’article 33 de la Llei Forestal, correspon al DAAM la planificació, coordinació i execució de les mesures i les accions que es realitzen per la prevenció dels incendis forestals, en col•laboració amb els altres departaments de l’Administració, les entitats locals, les Agrupacions de defensa forestal (ADF) i els particulars.

El desenvolupament i l’aplicació de la legislació (referida als annexos en aquest indicador i l’indicador 1.5 Legislació forestal) i el treball que s’està realitzant des del període anterior ha permès una aplicació més efectiva i fructífera dels diferents instruments ja existents de planificació, foment i política forestal destinats a la prevenció d’incendis forestals.

Cal distingir els plans o instruments de prevenció d’incendis forestals d’aquells plans, instruments o protocols destinats a la gestió de l’emergència, diferenciant entre els que s’apliquen a una escala regional i els que ho fan a una escala municipal.

taula_incendis

Es considera necessària la redacció d’un Programa de prevenció d’incendis de Catalunya que marqui les directrius pels Perímetres de protecció prioritària (PPP) i els Projectes d’infraestructures estratègiques de prevenció d’incendis forestals (PIE) corresponents.

El 2012 a Catalunya hi havia 34 PPP delimitats, que ocupaven una superfície d’1.154.281,15 ha. La DGMNB elabora per a cada PPP un PIE que té per objectiu dotar a cada espai de la infraestructura necessària que permeti disminuir el nombre d’incendis i compartimentar el territori per reduir la probabilitat que un foc es converteixi en un incendi forestal de grans dimensions. Dels 34 PPP delimitats, n’hi ha 9 que tenen un PIE redactat i 4 es troben en procés de redacció.

mapa_ppp
Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals

Ajuts a la prevenció d’incendis forestals

Durant l’any 2014 s’han publicat tres ordres d’ajuts per a la prevenció d’incendis forestals:

  • L’Ordre AAM/56/2014, de 25 de febrer, que dóna suport als ens locals per a l’aplicació de la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Aquests ajuts, bianuals, cobreixen fins a un màxim del 60% de l’import de la despesa en les tasques de neteja i manteniment de les franges de protecció d’urbanitzacions i nuclis urbans vulnerables.
  • L’Ordre AAM/97/2014, de 24 de març, contribueix a les despeses de manteniment del dispositiu operatiu de les ADF.
  • L’Ordre AAM/29/2014, de 7 de febrer, que dóna suport a l’operatiu de les ADF i potencia l’adquisició de mitjans de comunicació i posicionament.

L’ordre d’ajuts a la gestió forestal sostenible, en el seu capítol 3, destina el pressupost a la recuperació del potencial forestal i la prevenció d’incendis. S’inclouen les actuacions per a la recuperació del potencial forestal en cas d’incendi (tallades de vegetació, tractament de restes, plantacions, pela de suro i pelagrí cremat) i també a actuacions de gestió forestal per a la prevenció d’incendis (reducció càrrega de combustible, tractament de restes i plantacions per diversificació de la vegetació).

A banda de les actuacions de foment (subvencions a ADF, ajuts a l’obertura de franges perimetrals, subvencions a entitats municipals per a prevenció d’incendis), es planifiquen i realitzen diferents actuacions directes de prevenció i preextinció d’incendis.

Cal destacar-ne les infraestructures estratègiques (franges de baixa càrrega de combustible), la millora de la xarxa viària per a la prevenció d’incendis, la construcció de punts d’aigua i la redacció de projectes d’infraestructures estratègiques de prevenció d’incendis als Perímetres de Protecció Prioritària. En aquestes actuacions, sempre cal diferenciar entre la construcció i el manteniment. També dins d’aquest concepte, s’inclouen l’execució d’infraestructures per a la millora de la ramaderia extensiva (abeuradors, tancats…) i les accions de promoció del pasturatge de les infraestructures de prevenció d’incendis (zones de baixa càrrega de combustible) per al seu manteniment. També s’inclouen les actuacions destinades a la restauració de zones afectades per catàstrofes que es duen a terme en clau de prevenció d’incendis.

Font i enllaços d’interès

  • Incendis forestals per comarques a Catalunya (1 de gener a 31 d’octubre de 2015) (enllaç)
  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
  • Memòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 2014 (enllaç)
  • Franges de protecció perimetral (enllaç)
  • Avaluació d’àrees forestals recreatives (enllaç)
Comparteix