Propietat forestal

Segons dades del Centre de la Propietat Forestal (CPF), la superfície forestal segons el cadastre a Catalunya es correspon aproximadament a un 63% del territori català. Si es compara amb la dada de superfície forestal procedent del MCSC 4a edició, hi ha una lleugera diferència deguda a l’evolució constant dels usos en el territori (segons aquesta darrera font, els terrenys forestals corresponen a un 64% del territori català).

D’aquesta superfície, un 77% són de propietat privada i un 23% de propietat pública pertanyents a diferents entitats municipals i administracions (consells comarcals, diputacions, ministeris de l’Estat espanyol o conselleries de la Generalitat)18. Les comarques amb més superfície forestal de titularitat privada són el Bages, Osona, el Berguedà, l’Alt Urgell, l’Alt Empordà, la Selva, el Solsonès i el Ripollès, mentre que les que tenen més superfície forestal de titularitat pública són el Pallars Sobirà, la Val d’Aran, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, la Noguera, la Cerdanya i l’Alta Ribagorça (que es corresponen bàsicament a les comarques d’alta muntanya).

Segons MCSC – V4 (31/12/2015), la superfície forestal total a Catalunya és de 2.052.618 ha.

Pel que fa a l’estructura de la propietat forestal privada, aquesta es troba molt atomitzada: un 52% de les propietats privades de Catalunya tenen una superfície inferior a 1 ha i només representen un 2,8% de la superfície forestal privada total, mentre que un 46,8% de les propietats tenen una superfície compresa entre 1 i 100 ha, corresponents a un 55,7% de la superfície forestal privada catalana. Només un 1,2% de les propietats tenen més de 100 ha però, per contra, representen un 41,5% de la superfície forestal privada catalana.

Les forest de titularitat pública tenen una distribució per intervals diferent, ja que les finques, en general tenen dimensions més grans que les privades. De finques més petites d’1 ha n’hi ha 10, de 10 a 100 ha n’hi ha 396, de 100 a 1000 ha n’hi ha 576 i de finques de més de 1000 ha n’hi ha 121.

Comparteix