Seguretat i salut en el treball

En el cas de la sinistralitat agrària, el nombre d’accidents es redueix anualment, encara que cal tenir present que el sector presenta un menor nombre de població activa respecte a la resta de sectors. El sector agrari, segons dades del Departament d’Empresa i Ocupació i pel període d’abril de 2012 fins a març de 2013, representa un 2,03% (370 accidents) del total dels accidents en jornada de treball amb baixa.

Pel que fa a l’activitat del sector forestal, les estadístiques del Departament d’Empresa i Ocupació recullen les dades de sinistralitat agrupades segons el tipus d’activitat i tipologia de sinistre. Per a l’activitat econòmica de silvicultura i explotació forestal, el nombre total d’accidents des de l’abril de 2012 a març de 2013 és de 201. Quant al tipus de gravetat i pel mateix període, la majoria dels accidents, el 98% (197), són de caràcter lleu.

Si tenim en compte que per l’any la tendència general des del 1996 ha estat la disminució de la sinistralitat en l’activitat forestal al passar aquesta del 3,02% l’any 1996 al 2,11% el 2001 i 1,64% el 2006. Aquesta tendència posa en relleu l’esforç del sector amb la generalització de l’ús d’EPI, activitats formatives i seguretat en el treball en general.

Comparteix