Superfície forestal

A Catalunya la superfície forestal és de 2.058.333,40 ha, segons la 4a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-4, any 2009)

Llegenda del mapa

 

S_cobertes

Evolució

En comparar les dades de les versions 1 i 4 del Mapa de Cobertes del Sòl es pot observar l’evolució de les tipologies forestals a Catalunya de l’any 1993 al 2009.

Evolució cobertes

S’aprecia un notable augment de la superfície forestal total, principalment en forma de boscos i prats, a causa de l’abandonament i aforestacions de conreus. La disminució dels matollars és degut a l’evolució cap a cobertes boscoses per revegetació natural de conreus abandonats, zones cremades o pastures.

Superfície forestal arbrada

Un 60% de la superfície forestal catalana correspon a la categoria d’arbrat dens, el 26% són matollars i un 8% són prats i herbassars. L’arbrat poc dens i l’improductiu natural ocupen aproximadament un 4% cadascun, mentre els terrenys forestals ocupats per aiguamolls només presenten un percentatge de 0,20% i les zones cremades un 0,10%.

Cobertes terrenys forestals

El pi blanc és l’espècie que ocupa més superfície forestal a Catalunya si es tenen en compte totes les cobertes en les quals hi és present (arbrat dens i clar, regenerat, franges de protecció i plantacions), amb més de 300.000 ha. En segon lloc, l’alzina assoleix les 226.500 ha, el pi roig les 212.250 ha i la pinassa les 119.335 ha, aproximadament.

Font i enllaços d’interès

  • Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (enllaç)
  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
  • Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal (enllaç)
  • Caracterització de les forests. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (enllaç)
Comparteix