Xarxa viària

Avaluació de l’adequació de la xarxa viària existent, amb especial atenció a les pistes forestals

El document de partida per la identificació de la xarxa viària a Catalunya és la base topogràfica 1:5000 (BT-5M) de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Generalitat de Catalunya). No obstant això, aquesta cartografia no descriu amb detall les vies forestals, ja que únicament apareixen els camins principals amb accés des de carreteres i presenta bastants deficiències quant a pistes de menor importància jeràrquica.

D’altra banda, el Centre de la Propietat Forestal ha definit amb més detall els diferents tipus de vies forestals en funció del seu ús i posseeix dades detallades de les pistes i planificades en les finques amb Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF).

Segons l’estudi titulat “Xarxa viària forestal i de desembosc a Catalunya” que data de l’any 20068, la densitat mitjana de la xarxa viària forestal en finques privades amb IOF aprovat i digitalitzat fins 2006 (camins primaris, secundaris i pistes de desembosc) a Catalunya és superior a 60 m/ha. La densitat de camins principals està a prop dels 9 m/ha. La densitat òptima de camins i pistes ha de complir, al mateix temps, criteris ambientals, de protecció, econòmics i socials. En el cas de forests productores, la densitat viària òptima s’estimaria en 80 m/ha amb un mínim de 10 m/ha pel que fa a camins principals. Per a la lluita contra incendis forestals, la densitat òptima és de 10 m/ha de xarxa viària específicament per l’extinció, amb doble pas pels camions. Aquest mateix estudi indica que la densitat de camins primaris i secundaris a Catalunya és la correcta, o lleugerament deficient en alguns casos puntuals.

Per millorar les dades presents en quant a la xarxa viària per la mobilització del recurs fuster, caldria disposar de la informació acurada com la que s’ha dut a terme en àmbits més reduïts per la disponibilitat de la biomassa o els que s’han assajat en la redacció del PORF i, que pel conjunt de Catalunya, seguint el model francès, cal posar en marxa el projecte europeu VIAPIR (Geie-Forespir).

Comparteix