Superficie forestal arbrada aprofitable

El caràcter aprofitable d’un recurs s’analitza tenint en compte el factor d’accessibilitat (existència d’un camí) i pendent (que té a veure amb la capacitat de mecanitzar els aprofitaments).

Atesa l’àmplia xarxa de camins, i tot i l’orografia accidentada, més del 75% de la superfície ocupada pels principals productes forestals de Catalunya és superfície aprofitable i el 40% ho és en un pendent inferior al 30%, un dels teòrics límits de la mecanització dels treballs forestals.

forest_aprof1

En l’anàlisi per àmbits de planificació forestal supramunicipal, novament, les comarques en zones de muntanya i les espècies forestals amb una distribució més pròpia de la muntanya alta, presenten uns valors d’accessibilitat i capacitat de mecanització menors. Més concretament, un 48,32% de la superfície de l’Alt Pirineu i Aran no és aprofitable, mentre que aquest valor no arriba al 12% a l’Àmbit Metropolità, al 15% a les Comarques Centrals o al 17% a les Comarques Gironines i Ponent. Per tant, des de la perspectiva de l’accessibilitat al recurs, aquests àmbits de planificació forestal supramunicipals són els que tenen major capacitat de mobilització de productes, amb uns percentatges d’accessibilitat propers al 50% en el cas de pendents inferiors al 30%.

forest_aprof2

En espècies de l’estatge montà o altimontà, el percentatge de superfície aprofitable disminueix fins als valors del 42% per al l’avet o el 44% del pi negre. D’aquesta última espècie destaca que només el 15% de la seva superfície és aprofitable en un pendent inferior al 30%. En canvi, aproximadament el 76% de la superfície de plantacions, el 71% de pi pinyer (pinyó) i el 62% d’alzina surera (suro) és aprofitable en pendents inferiors al 30%.

  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
Comparteix