Caça i pesca

Caça

Activitat cinegètica.

Per tal de aconseguir un ús sostenible de les espècies de caça, compatible amb la conservació dels ecosistemes i de les espècies amenaçades es redacten els plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC), document obligat per tots els titulars de les àrees de caça que vulguin realitzar un aprofitament cinegètic en la seva àrea de caça. Aquest pla té una vigència de quatre anys a excepció de les reserves nacionals de caça (RNC) i de les zones de caça controlada (ZCC), que és d’un any.

Els PTGC proporcionen el resum de captures i repoblacions DAAM de fauna cinegètica que s’han realitzat durant la temporada de caça un cop finalitzada.

A Catalunya, els terrenys d’aprofitament especial on la caça és permesa són les àrees privades de caça, les àrees locals de caça, les zones de caça controlada i les reserves nacionals de caça. No està permès caçar en els parcs nacionals, refugis de fauna salvatge, refugis de caça, reserves naturals de fauna, reserves naturals integrals i zones de seguretat. D’altra banda, hi ha els terrenys d’aprofitament comú o ‘lliures’, on no hi ha titularitat de la gestió cinegètica malgrat sí que es pot caçar.

Segons dades del DAAM, a Catalunya, al 2012 hi ha un total de 2.900.834 ha de terrenys cinegètics (que poden ser agrícoles o forestals) en els quals és permesa la caça. La província en què es concentra més superfície és Lleida, seguida de Tarragona i Girona (vegeu la següent taula). Les àrees privades de caça són les que compten amb més superfície cinegètica, amb un 87% dels terrenys cinegètics catalans que poden ser destinats a aquest aprofitament. Quant a les àrees on no està permesa la caça a Catalunya, n’hi ha un total de 115.589,04 ha.

caca_taula9Número i superfície de terrenys cinegètics d’aprofitament especial on és permesa la caça a Catalunya, per províncies, octubre de 2012.
Font: Memòria anual de caça. Temporada 2011-2012, DAAM novembre de2012

Segons les dades de les estadístiques del DAAM, la superfície d’espais cinegètics en els quals la caça està autoritzada, sense comptabilitzar les àrees privades i locals de caça, ha patit un lleuger ascens entre els anys 2005 i 2009, tal i com es presenta a la següent taula. com la superfície dels espais en els quals no es pot caçar. L’any 2009 hi havia 23 espais de caça autoritzada que ocupaven una superfície total de 321.021 ha, mentre els espais protegits o lliures de caça eren 91 i sumaven una superfície d’11.388 ha.

caca_taula10Font: Estadístiques del Medi Natural, DAAM. 2012. No s’han comptabilitzat les àrees privades i locals de caça.

 

caca_mapa

Límits dels diferents terrenys cinegètics a Catalunya
Font: Memòria anual de caça. Temporada 2011-2012, DAAM novembre de 2012

El DAAM elabora periòdicament un informe de seguiment sanitari de la fauna cinegètica en les zones gestionades per la Generalitat de Catalunya (Reserves nacionals de caça i zones de caça controlada). A més, també es realitza un pla de vigilància sanitària passiva de la fauna cinegètica, que consisteix en el diagnòstic sistemàtic de la causa de mort o malaltia d’aquells animals salvatges que apareixen morts o moribunds. Els objectius principals d’aquestes necròpsies són investigar la mortalitat inusual d’animals i proporcionar una vigilància i seguiment de les malalties presents en la fauna salvatge a Catalunya. L’últim informe de seguiment sanitari data de 2010 i es pot consultar a la pàgina web del DAAM.

En relació a la planificació dels espais, el 2012 hi havia 1411 instruments de planificació cinegètica.
Altres aprofitaments a tenir en compte són la caça i la pesca. Tot i que no es pot fer una relació directa entre el nombre de captures i el nombre de llicències, cal mencionar que en el cas de les llicències de caça el nombre ha experimentat un cert descens en els últims anys. Les llicències de pesca, en el seu conjunt, es mantenen estables, encara que amb certes fluctuacions d’un any a l’altre. En els últims anys la tendència ha estat a l’alça. L’evolució de les llicències es pot apreciar a la següent taula:

caca_15 copiaLlicències de caça i pesca continental expedides a Catalunya durant el període 2000–2011
Font: Elaboració a partir de dades del DAAM.

Segons la Memòria anual de caça. Temporada 2011-2012 del DAAM, les captures durant aquest període es resumeixen a la següent taula:

caca_16Resultat dels aprofitaments cinegètics durant el període2011-2012
Font: Memòria anual de caça. Temporada 2011-2012, DAAM.

Pesca

Pel que fa a la pesca continental, en general es pot pescar en totes les aigües on no estigui específicament prohibit. No obstant això, a grans trets, es diferencia entre aigües lliures, aigües lliures sense mort, zones de pesca controlada (ZPC) i trams de règim especial (TRE).

La longitud total de les zones de pesca controlada per al 2011 va ser de 2.147,74 km. En el cas del nombre de permisos de pesca, durant l’any 2012 s’han expedit un total de 84.963 permisos. La conca que ha tingut més sol•licituds ha estat el Segre, seguida de la conca del Llobregat i les de les Noguera Pallaresa i Ribagorçana.

Les zones on es prohibeix la pesca són els refugis de pesca, els parcs nacionals, les reserves de fauna, els espais naturals protegits en què s’especifiqui la prohibició de pesca i les reserves naturals integrals. Els refugis de pesca són refugis biològics en els quals es prohibeix la pesca per protegir o fomentar la fauna ictiològica

Font i enllaços d’interès

  • Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 (enllaç)
  • Compartir el territori: quin futur hi té la caça? (Jornada Tècnica – 31/maig/2016) (enllaç)
Comparteix