Aprofitaments forestals per a suro

ban_suro

A Catalunya, la superfície d’alzina surera arriba gairebé a les 70.000 ha, i a les 100.000 ha quan es fa referència a boscos mixtes amb presència d’alzina surera (segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 4a edició). Aquests boscos estan concentrats a la província de Girona i nord de Barcelona, bàsicament a les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Tan sols la meitat d’aquesta superfície està en producció, un percentatge molt semblant al de la superfície de suro planificada (50%).

Actualment, s’extreuen entre 3.000 i 4.000 tones anuals de suro majoritàriament a les comarques gironines, tot i que el potencial productiu de suro a Catalunya es xifra en unes 8.000 tones anuals. Segons dades d’APCOR, a Catalunya es produeix prop del 2% del suro mundial.

suro_mon

En els últims anys s’ha observat un abandonament de les suredes catalanes i una baixada de la producció per hectàrea que s’explica per la disminució del valor comercial d’aquest material, propiciat en part, per la presència de determinades plagues i malalties. Cal tenir en compte que l’abandonament d’aquestes suredes posa en risc els seu valors socials, ambientals i productius, a part del seu gran valor patrimonial.

Les condicions edafoclimàtiques de Catalunya fan que el suro català sigui de creixement més lent i això li confereix unes propietats fisicoquímiques diferents a les del suro del sud d’Espanya i Portugal que el fan un material d’alta qualitat per a la fabricació de taps de suro. Tot i això, la seva extracció necessita d’un cicle més llarg, al voltant dels 13-14 anys enfront dels 9-10 d’altres regions del sud. Aquest fet combinat amb altres factors, com l’afectació per la plaga del corc del suro entre d’altres, implica un cost d’extracció elevat i un baix rendiment econòmic que ha fet minvar considerablement l’explotació del suro autòcton en els darrers anys.


Últimes dades d’aprofitaments del suro (2015)Evolució dels aprofitaments de suro

Segons dades del DAAM (veure gràfic següent) la producció de suro va experimentar un fort augment durant els anys 2000–2003 (any en el qual es va assolir una producció superior a les 7.500 t). A excepció d’aquest període, durant els últims anys, la producció anual de suro a Catalunya s’ha mantingut al voltant de les 3.000–4.000 t, encara que l’any 2008 la producció va augmentar considerablement (fins a les 5.463 tones), produint-se al 2010 una nova disminució per sota de les 2.000 tones aprofitades.

Respecte a aquest últim any, la campanya del suro a Catalunya es va veure afectada per les conseqüències dels danys causats per les nevades del mes de març. Les adversitats meteorològiques, l’efecte de la plaga del corc i l’envelliment de certes masses de sureda van fer que el volum pelat de suro en escruix baixés ulteriorment del 40%, fins a les 1.919 t.

L’any 2011 l’aprofitament de suro i pelagrí a Catalunya va augmentar novament fins a superar les 5.000 t. La província de Girona produeix gairebé el 88% del suro català com a mitjana del període 1999–2011, tot i que alguns anys ha superat el 90%. La resta procedeix de la província de Barcelona.


Tipologies forestals arbrades de Catalunya – Espècie dominant Quercus suber

– Vericat, P., Piqué, M., Koua, O., Pla, M., 2010. Mapa de formacions forestals pures i mixtes de Catalunya a partir del Mapa Forestal de España 1:50.000 digitalizado. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

– Piqué, M., Vericat, P., Cervera, T., Baiges, T., Farriol, R., 2011. Tipologies forestals arbrades. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

portada[1]


Font i enllaços d’interès

  • ICSuro. Institut Català del Suro (enllaç)
    • Guia de recomanacions per a la valorització del suro català (enllaç)
  • Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (enllaç)
  • Projectes:
  • Reportatge “Espai Terra – 11/05/2010 (enllaç)
  • Museu del Suro (enllaç)
  • Direcció General de Forests (enllaç)
Comparteix