Convocats els ajuts per a fomentar la gestió forestal sostenible en finques forestals privades

Cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2007 – 2013.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través del Centre de la Propietat Forestal (CPF), ha convocat els ajuts a la gestió forestal sostenible, com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

De fet, s’ha publicat quatre convocatòries per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2014, amb una dotació total de 6,5 milions d’euros repartits de la manera següent:

  • Capítol 2 d’actuacions silvícoles i capítol 3 de prevenció d’incendis, amb una dotació de 4,9 milions d’euros i cofinançats amb el FEADER dins de les mesures 226 i 22701 del PDR de Catalunya 2007 – 2013.
  • Capítol 2 secció 2.4 de reforestacions i capítol 4 secció 4.2 de producció de tòfona, amb una dotació total de 300.000 euros, finançada amb fons propis.
  • Capítol 1 secció 1.1 per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (IOF) amb una dotació de 1.000.000 euros i cofinançat amb el FEADER dins de la mesura 22701 del PDR de Catalunya 2007 – 2013.
  • Capítol 1 secció 1.2 de gestió forestal conjunta per a la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc) per un import de 300.000 euros, finançat amb fons propis.

El capítol 2 correspon a actuacions per a la gestió forestal sostenible que són la construcció de vials, l’aclarida de millora, la tallada selectiva, la selecció de tanys, el tractament de restes vora de camins, l’espelagrinatge del suro, la lleva del suro de qualitat reduïda, el tractament fitosanitari per a la lleva del suro, i el capítol 3 de prevenció d’incendis inclou la reducció de la càrrega de combustible en la unitat de gestió.

D’altra banda la secció 2.4 de reforestacions correspon a les plantacions de coníferes i planifolis i al manteniment de plantacions, i el capítol 4 secció 4.2 de producció de tòfona correspon a la plantació d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona.

El capítol 1 secció 1.1 per a la redacció i revisió del instruments d’ordenació forestal (IOF) correspon a la redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGF), cofinançat per la mesura 22701 del PDR de Catalunya 2007 – 2013.

I el capítol 1 secció 1.2 de gestió forestal conjunta correspon a la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc).

El termini per a presentar les sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, mitjançant un imprès normalitzat que es podrà trobar a l’Oficina Virtual de Tràmits http://www.gencat.cat/ovt o bé al web del CPF http://www.gencat.cat/cpf.

El termini per a executar els treballs corresponents al capítol 2 i 3 finalitza el 31 de març de 2015 i es podrà fer certificacions parcials fins al 30 de novembre de 2014; mentre el termini corresponent als treballs del capítol 2 secció 2.4 reforestacions i capítol 4 secció 4.2 producció de tòfona finalitza el 15 de juny de 2015 i es podrà realitzar certificacions parcials fins el 31 d’octubre de 2014; i el termini corresponent al capítol 1 secció 1.1 de redacció dels IOF acaba el 31 de març de 2015 i el de la secció 1.2 de redacció del PTGMFc el 15 de juny de 2015.

Aquests ajuts es regulen segons l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per la qual s’aprovava les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible. (DOGC núm.5980 – 7.10.2011).

Enllaç a notícia original – Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.