Rang :
Àmbit :
Bloc :
 
118 registres
NOM EXPLICACIÓ
ENLLAÇ
+INFO
DECRET 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d'arbres i arbustos Una de les principals novetats és l'obligatorietat d'estar inscrit en el Registre Oficial d'Empreses Proveïdores de material vegetal per fer els treballs de desarrelament
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 21/2015, de 20 de juliol, per la que es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes La nova disposició aborda canvis que poden ser polèmics respecte als incendis forestals i societats forestals
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAM/272/2014, de 25 d'agost, per la qual es modifica la durada del Pla pilot de recol·lecció de bolets dins l'àmbit del paratge natural d'interès nacional de Poblet i de la seva zona d'influència, aprovat per l'Ordre AAM/254/2012, de 31 d'agost
veure fitxa
veure fitxa
ACORD GOV/92/2014, de 17 de juny, pel qual s'aprova el Pla general de política forestal 2014-2024
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic Conté mesures en determinats àmbits del sector públic i privat amb l'objectiu d'optimitzar els recursos econòmics i dinamitzar l'activitat de determinats sectors econòmics en la conjuntura actual, tot simplificant els tràmits administratius
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAM/246/2013, de 14 d'octubre, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestals Regula els instruments d'ordenació forestal i el seu procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAM/132/2013, de 14 de juny, per la qual es modifica l'Ordre AAM/6/2013, de 17 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d'obtenció de la qualificació d'orientació energètica dels aprofitaments forestals en l'àmbit de Catalunya i d'establiment de la garantia de la traçabilitat Regula el règim d'obtenció de la qualificació d'orientació energètica en l'àmbit de Catalunya dels terrenys forestals dedicats a l'obtenció de biomassa per produir energia elèctrica
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAM/346/2012, de 22 d'octubre, per la qual es declara obligatori i d'utilitat pública el tractament aeri per al control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff) La inexistència d'alternatives tècnicament i econòmica viables a aquests tipus de tractaments i la impossibilitat que els titulars dels terrenys se'n facin càrrec, justifica que el tractament aeri d'aquesta plaga sigui declarat d'utilitat pública
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAM/254/2012, de 31 d'agost, d'aprovació del Pla pilot de recol·lecció de bolets dins l'àmbit del paratge natural d'interès nacional de Poblet i de la seva zona d'influència, i de creació del preu públic vinculat al Pla pilot Aprova el Pla pilot de recol·lecció de bolets dins l'àmbit del paratge natural d'interès nacional de Poblet i de la seva zona d'influència, i crea un preu públic per a l'accés amb la finalitat de recol·lectar bolets als terrenys de la Generalitat inclosos en el Pla
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAM/13/2012, de 30 de gener, per la qual es modifica l'Ordre MAH/105/2008, de 6 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible Modifica l'Ordre MAH/105/2008 per incorporar de forma més convenient les previsions del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2007-2013
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAM/209/2011, de 23 d'agost, de modificació de l'Ordre AAR/544/2010, de 17 de novembre, sobre la producció de materials forestals de reproducció
veure fitxa
veure fitxa
RESOLUCIÓ AAM/1302/2011, de 6 de maig, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a la redacció d'instruments d'ordenació forestal corresponents a finques de titularitat privada
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 139/2011, de 4 de febrer, pel desenvolupament del llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial i el catàleg espanyol d'espècies amençades Regulació i llistats d'espècies de fauna autòctona protegida a nivell espanyol
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAR/544/2010, de 17 de novembre, per la qual s'autoritza i es dóna publicitat a tot el material de base amb autorització vigent per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria qualificada a Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
REGLAMENT 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta Reglament Europeu de la Fusta (EUTR), anomenat també "Diligència Deguda". Es centra en proporcionar ajuda als productors de fusta per a desenvolupar sistemes de verificació de l'origen de la fusta i millorar l'aplicació de la legislació vigent
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d'una reserva natural integral
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refòs de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 65/2010, de 29 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 637/2006, de 26 de maig, pel qual s'estableix el programa nacional d'erradicació i control del fong de les coníferes Fusarium circinatum Niremberg et O'Donnell
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenacio sostenible de la pesca en aigües continentals Regula, protegeix i fomenta el dret a l'exercici de la pesca en tots els rius, els rierols, els estanys, les basses, els llacs, els canals, els embassaments i altres aigües o trams, d'origen natural o d'origen artificial, dolces, salabroses o salades, de caràcter públic o privat, que es localitzin dins els límits territorials de Catalunya i que es trobin en terra ferma
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici Modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests; i la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
veure fitxa
veure fitxa
RESOLUCIÓ MAH/1478/2009, de 18 de maig, per la qual s'estableix la relació de materials de base per a la producció materials forestals de reproducció de categoria identificada a Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 30/2009, de 16 de gener, pel qual s'estableixen les condicions sanitàries per a la comercialització de bolets per a ús alimentari
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya Normativa per la qual s'estableix a nivell català la catalogació com a espècie o subespècie amenaçada, i en defineix la restricció en les actuacions i el seu grau d'amenaça. A partir d'aquest decret actualment s'estan desenvolupant els plans de recuperació i protecció de conservació
veure fitxa
veure fitxa
DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals Regulació de la fauna autòctona i no autòctona, i llistats d'espècies de fauna autòctona protegida i estat de vulnerabilitat a Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE MAH/105/2008, de 6 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible Aprova les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat Normativa per la protecció de la fauna silvestre estigui o no catalogada
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE MAH/126/2007, de 13 d'abril, de modificació de l'Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l'aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió forestal Limita únicament a les actuacions programables l'obligació de comunicar-les a l'Administració forestal. Igualment, també s'incorpora l'obligació de comunicació dels aprofitaments de fustes i llenyes per al consum propi
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE AAR/340/2008, de 7 de juliol, per la qual es publica la llista de clons autoritzats a Catalunya com a materials de base per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria qualificada del gènere Juglans spp
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística
veure fitxa
veure fitxa
ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC)
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis forestals Fixa el procediment a seguir en l'ús d'aquesta eina en qualsevol dels casos d'ús i el pla de gestió de crema en el cas d'ús per prevenció
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 637/2006, de 26 de maig, pel qual s'estableix el programa nacional d'erradicació i control del fong Fusarium circinatum Niremberg et O'donnell
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 608/2006, de 19 de maig, pel qual s'estableix i regula un Programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 10/2006, de 28 d'abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests Modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE MAH/120/2006, de 17 de març, per la qual es modifica l'Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d'alta muntanya
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE MAH/328/2005, de 13 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner Modifica la temporada hàbil per a la recol·lecció de tòfones, amb la finalitat d'adequar el període hàbil de recol·lecció de la tòfona al seu procés de maduració
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana Desplega la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 448/2005, de 22 d'abril, pel qual es modifiquen el Reial Decret 519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim d'ajuts a l'apicultura en el marc dels programes anuals, i el Reial Decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l'exportació i trànsit cap a països tercers
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 259/2004, de 13 d'abril, pel qual es declara espècie en perill d'extinció la gavina corsa i s'aproven els plans de recuperació de diverses espècies Regulació i control de les àrees de desenvolupament i nidificació del bitó, afavorint-ne la població
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 43/2003, de 21 de novembre, de Montes Regula el marc legal en matèria forestal. Les competències actualment estan transferides a les Comunitats Autònomes
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana Fixa les condicions de planificació i prevenció d'autoprotecció contra incendis forestals
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 110/2003, de 15 d'abril, pel qual es declara espècie d'interès especial l'abella de la mel a Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 111/2003, d'1 d'abril, de modificació de la composició de les comissions consultives d'accés motoritzat al medi natural regulades pel Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció Regula l'ús i la comercialització del material vegetal forestal de reproducció, per tal de ser utilitzat correctament en les plantacions i reforestacions
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 39/2003, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives Modifica la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, i crea la figura del pla simple de gestió forestal (PSGF)
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s'aprova el Pla de conservació de la llúdriga Es regulen els aprofitaments piscícoles en els principals cursos de rius i masses d'aigües de les conques de les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Noguera, l'Alt Urgell i la Cerdanya
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotación apícoles
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 6 de juliol de 2000, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de l'inventari dels arbres i les arbredes declarats d'interès comarcal i local
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 17 de juny de 1999, per la qual s'estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural Configuració de la normativa reglamentària de l'accés motoritzat al medi natural i el desplegament normatiu de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres Fixa les condicions de neteja de les zones de seguretat, zona de protecció i mesures extraordinàries des de la calçada de la carretera, especificant les peculiaritats de les carreteres que travessin un espai d'interès especial
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 10 de juny de 1997, per la qual s'estableix el període mitjà de producció de les principals espècies forestals de Catalunya Estableix el període mitjà de producció de les principals espècies forestals de Catalunya als efectes de determinar els rendiments plurianuals positius de l'explotació de finques forestals
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 377/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió dels Fons de millores per a la conservació i el manteniment dels boscos d'utilitat pública propietat de les entitats locals
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i seguretat de les instal·lacions Fixa les condicions de neteja de les línies elèctriques
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d'arbres i arbustos Regula els aprofitaments forestals consistents en l'extracció d'exemplars d'arbres i arbustos del bosc amb destinació a la jardineria
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 5 de juliol de 1995, de modificació de l'Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s'ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya del pi pinyer (Pinus pinea) La recol·lecció de pinyes es podrà realitzar exclusivament entre l'1 de novembre i el 15 de maig. Fora d'aquest període, queda prohibit recollir-ne
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural Regulació de la circulació motoritzada al medi natural, tant sigui de mode individual com col·lectiu
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries Estableix el règim jurídic de les vies pecuàries
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s'aprova el pla de recuperació del trencalòs a Catalunya Es concreten les activitats de conservació, es diferencien les zones crítiques i es regulen els aprofitaments forestals, les batudes de caça i els senders i camins en zones de l'àmbit del trencalòs
veure fitxa
veure fitxa
DECRET LEGISLATIU 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
DECRET LEGISLATIU 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 20 de juliol de 1994, per la qual s'estableixen normes per a l'autorització de l'extracció d'arbres morts per incendis forestals
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
REGLAMENT 804/94/CEE del Consell, de l'11 d'abril de 1994, pel qual s'estableixen determinades disposicions d'aplicació del Reglament 2158/92/CEE del Consell, de 23 de juliol de 1992, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris contra els incendis
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades d'alta muntanya
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural Defineix un règim de protecció general a tots els àmbits dels espais i els dóna la possibilitat de completar aquesta protecció a partir de dues vies
veure fitxa
veure fitxa
REGLAMENT 2158/92/CEE del Consell, de 23 de juliol de 1992, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris contra els incendis
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 18 de juliol de 1991, per la qual s'ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya de pi pinyer (Pinus pinea)
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 16 de juliol de 1991, per la qual es regulen els aprofitaments forestals per a ús domèstic
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner Fixa, entre altres aspectes, la temporada hàbil per a la recol·lecció de tòfones
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 2 de juliol de 1990, per la qual es regulen la presentació i les modalitats de comercialització dels arbres de Nadal
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 5 de febrer de 1990, per la qual es constitueix la Taula Intersectorial Forestal Constitució de la Taula Intersectorial Forestal com a organisme interlocutor interprofessional del sector forestal
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal Defineix la superfície de la unitat mínima forestal, per tal d'evitar un fraccionament excessiu dels terrenys forestals i aconseguir finques on s'hi puguin desenvolupar racionalment els aprofitaments i les tasques de millora forestal
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 357/1989, de 19 de desembre, pel qual s'estableix el funcionament del fons forestal de Catalunya Estableix i regula els diferents aspectes de l'estructura i el funcionament del fons forestal de Catalunya per tal d'aconseguir que s'assoleixin amb eficàcia els objectius que li són propis
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 1118/1989, de 15 de setembre, pel qual es determinen les espècies objecte de caça i de pesca comercialitzables i es dicten normes al respecte
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE d'11 de maig de 1988, sobre la regulació de l'obtenció del suro i del pelagrí i de la millora de les suredes
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya Regula les matèries d'incendis, domini hidràulic, espais protegits i ordenació del territori
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 17/1988, de 29 de gener, pel qual es dicten normes complementàries per a la protecció de determinades espècies de la fauna piscícola al territori de Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix grèvol Normativa per la qual s'estableix una reglamentació de recollida per a totes les espècies i les varietats que s'utilitzin com a ornaments nadalencs i declara el Boix grèvol protegit a tot el territori
veure fitxa
veure fitxa
REIAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament de Domini Públic Hidràulic Les autoritzacions de tallades i plantacions d'espècies arbòries en zones de domini hidràulic necessitaran l'autorització de l'organisme de la conca
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals Defineix una sèrie de figures de protecció especial (parc nacional, paratges naturals d'interès nacional, reserves naturals i parcs naturals), anomenats espais naturals de protecció especial (ENPE) amb un nivell de protecció elevat i dotats d'instruments jurídics i de gestió propis que permeten fer una gestió activa al territori protegit
veure fitxa
veure fitxa
ORDRE de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada de Catalunya
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 21/1983, de 28 d'octubre, de declaració de paratges naturals d'interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels aiguamolls de l'Empordà
veure fitxa
veure fitxa
DECRET 353/1983, de 15 de juliol, de declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 1/1970, de 4 d'abril, de caça Regula la caça, els terrenys, les diferents figures de protecció de caça, espècies de caça, èpoques de caça, competències i plans de gestió de caça
veure fitxa
veure fitxa
LLEI 37/1966, de 31 de maig, sobre la creació de Rreserves Nacionals de Caça Regula la gestió de les reserves nacionals de caça a tot Espanya
veure fitxa
veure fitxa