PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Producte Interior Brut (PIB)

Unitats en milions d’euros (M€)
Fonts: Elaboració pròpia; IDESCAT; INE; EUROSTAT.


PIB per sectors (2014)Evolució del PIB

Font: IDESCAT; elaboració pròpia.

PIB per sectors (2014 – 2018)Valor afegit brut de la silvicultura i explotació forestal

Font: IDESCAT; INE; EUROSTAT; elaboració pròpia.