SERVEIS
AMBIENTALS I
BIODIVERSITAT

Indicador d’ocells forestals

Els programes de seguiment d’ocells com el Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) permeten determinar els canvis que estan tenint les poblacions d’ocells. Aquestes dades són una eina molt útil a l’hora de conèixer l’estat de conservació dels ocells, el dels ambients on viuen i quins són els processos que determinen els canvis observats. En aquesta línia des de l’ICO s’elaboren indicadors multiespecífics que sintetitzen en una sola línia de tendència l’estat de les comunitats d’alguns grans ambients de Catalunya.

Aquests indicadors s’elaboren seguint els estàndards recomanats per la European Bird Census Council a partir de la metodologia establerta a Soldaat et al. (2017) que genera:

  1. Una corba atenuada amb la mitjana geomètrica de les tendències individuals
  2. Una avaluació de la tendència global de l’indicador analitzat

Seguint aquesta metodologia es presenten l’indicador de boscos i bosquines i l’indicador de prats i matollars. Els resultats indiquen una estabilitat de les espècies de boscos i bosquines i un descens de les espècies de prats i matollars i es poden explicar per:

  1. La pèrdua d’espais oberts deguda al creixement de la vegetació lligat a l’abandonament de les activitats tradicionals que es dóna arreu de Catalunya
  2. La manca de maduresa de les masses forestals que no permet encara una progressió important dels ocells especialitzats en l’aprofitament de les grans masses arbrades.


Bibliografia

Soldaat, L.L., Pannekoek, J., Verweija, R.J:T, van Turnhoutb, C.A.M., van Strien, A.J. 2017. A Monte Carlo method to account for sampling error in multi-species indicators. Ecological indicators, 81:340-347

Enllaços relacionats