PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Consum aparent i demanda total de biocombustibles forestals a Catalunya

El quadre del consum aparent i demanda total de biocombustibles forestals a Catalunya té la finalitat d’estimar els fluxos dels diferents productes per a consum energètic obtinguts del procés de transformació de la biomassa forestal.

La demanda total és la suma de la producció interior i de les importacions d’un determinat producte. Restant d’aquest agregat les exportacions, s’obté el consum aparent, és a dir, la demanda interna del producte considerat.

Les dades originals de producció i comerç exterior (*) procedeixen de fonts oficials: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC); Centre de la Propietat Forestal (CPF); Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Pel que fa al consum aparent de pèl·let i estella, les estimacions s’han obtingut a través de les dades de l’Observatori de calderes de biomassa de Catalunya (ICAEN), integrades amb les estufes comptabilitzades a Catalunya per l’Observatorio biomasa d’AVEBIOM, i el consum unitari indicat per les instal·lacions registrades per la Diputació de Barcelona. Quant a la llenya, s’ha complementat l’estadística de despesa en consum de les llars feta per IDESCAT amb les dades de les instal·lacions comptabilitzades per l’Observatori de calderes de biomassa de Catalunya.

El saldo interregional, que mesura els tràfics entre Catalunya i la resta de l’estat, es calcula com agregat residual per diferència entre el consum aparent i la resta d’agregats.

(*) Les estadístiques del comerç exterior de l’estella no en diferencien la destinació d’ús (biocombustibles, pasta de paper, taulers, …)Estella

Fonts: CPF; DACC; DiBa; ICAEN; IDESCAT; elaboració pròpiaPèl·let

Fonts: AVEBIOM; CPF; DACC; DiBa; ICAEN; IDESCAT; elaboració pròpiaLlenya

Fonts: DACC; ICAEN; IDESCAT; elaboració pròpia