PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Producte Interior Brut (PIB)

Unitats en milions d’euros (M€)
Fonts: Elaboració pròpia; IDESCAT; INE; EUROSTAT.

PIB per sectors (2016)


Evolució del PIB
Per sectors. A preus corrents.

Unitats: milions d’euro
Font: IDESCAT; elaboració pròpia.

PIB per sectors (2019 – 2023)

Valor afegit brut de la silvicultura i explotació forestal

Unitats: milions d’euro
Font: IDESCAT; INE; EUROSTAT; elaboració pròpia.