PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Producció de fusta

Aprofitaments forestals fusters per comarca

Darrera publicació Any 2022

Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

Evolució dels aprofitaments forestals fusters

Font: Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi


Enllaços relacionats