PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

L’ocupació al sector forestal

Font: Elaboració pròpia; IDESCAT.