PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

L’ocupació al sector forestal

Elaboració pròpia a partir d’informació estadística provinent dels comptes de cotització i del registre de persones treballadores afiliades a la Seguretat Social