PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

L’ocupació al sector forestal

Total d’afiliacions del sector forestal a Catalunya

Nombre d’afiliacions segons activitat econòmica

Ocupació per sectors – 2023

Font: Elaboració pròpia; IDESCAT.