PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preus dels biocombustibles

Preus dels combustibles per a ús tèrmic a Catalunya

Preus ex works (en origen sense transport, ni IVA)

Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
Fonts: CTFC; MINETUR; EUROSTAT; CNMC; elaboració pròpia.

Comparativa de preus de combustibles per a ús tèrmicPreus dels biocombustibles forestals en altres mercats

Preus ex works (en origen sense transport, llevat del pèl·let a Àustria i Alemània; ni IVA)

Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
Fonts: CTFC; AVEBIOM; IDAE; CEEB; AIEL; DEPI; proPellets; elaboració pròpia.

Llenya (M20, P330)

Estella domèstica (classe A2, M30-35, P16-45)

Estella industrial (classe B, M35-50, P63-100)

Pèl·let (ENplus A1, sac 15 kg sobre palet)Pèl·let (ENplus A1, a granel)