PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Observatori de calderes de biomassa

L’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalunya (OCBC) és una eina per conèixer l’evolució del mercat de la biomassa per a usos tèrmics, i s’ha elaborat a partir de dades d’instal·lacions de calderes i cremadors (no estan incloses les estufes, les llars de foc i els insertables).

Les dades han estat proporcionades per les Diputacions i per empreses fabricants i distribuïdores d’equips que han col·laborat amb l’ICAEN.

Evolució del nombre d’instal·lacionsEvolució de la potència tèrmica instal·lada