PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

Ricard Guiu
C/ Afores s/n, 25617 La Sentiu de Sió (Lleida)
ESPANYA

web
ricardguiu@gmail.com
6509779288

Assecadors
Cambra, amb carros de safates
Solar
Assecador Sambucus
Assecat de plantes aromàtiques i medicinals o espècies
Assecador solar fet a mida en un magatzem. El sostre serveix de captador d'escalfor i l'aire es distribueix dins amb ventiladors i es regula amb termòstat.
Mitjana