PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Dades maquinària

R.E.U.S.
92, Avenue du Général de Gaulle 06340 Drap
FRANÇA

web
ets.reus.direction@orange.fr
+33(0)789386553

Extractors
Extractor
Ultrasons
Système extraction ultrasons type TTP1
Obtenir extractes vegetals pel laboratori
Capacitat: 1 l Sondes de temperatura i pressió i de presa de mostres per anàlisi del procés
Petita