OBSERVATORI FORESTAL CATALÀ

Medi Forestal
Fusta
Biomassa i LLenya
Suro
Productes no fusters
Biodiversitat i Serveis Ambientals

Indicadors

Catalunya és un país de boscos

La superfície forestal de Catalunya és de 2.060.000 ha, on el 75% de la superfície és de propietat privada. A Catalunya hi ha 716.000 ha (el 35%) amb algun instrument d’ordenació.

La superfície forestal accessible per la mecanització dels treballs és de gairebé 859.000 ha (el 76%), de les quals se’n pot extreure 1.900.000 tones anuals de fusta de forma sostenible.

Els aprofitaments de fustes i llenyes representen una taxa d’extracció d’un 28% del creixement total del bosc, mantenint una absorció de CO2 positiva.

El valor corrent de tots els productes que es poden obtenir dels boscos catalans és de 58,8 milions d’euros.

En la cadena forestal treballen l’1,7% dels ocupats a Catalunya. El sector forestal compta amb 1.791 treballadors afiliats a la Seguretat Social.

 • Forestal

  % del territori català és forestal

 • Biomassa

  % de la fusta disponible pot anar destinada a biomassa

 • Valor

  % del valor econòmic dels productes forestals són dels Productes no fustaners

 • PIB

  % del PIB català correspon al conjunt d'activitats econòmiques incloses en la cadena forestal

banner_fusta banner_fusta

Institucions del sector

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
CTFC
Té com a misió contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia i el coneixement a la societat.
Centre de la Propietat Forestal
CPF
Entre els objectius i finalitats del CPF el més important és el d’integrar en un únic organisme dotat d’autonomia organitzativa, econòmica i financera les diferents competències amb incidència en els boscos privats.
Institut Català del Suro
ICSURO
El consorci té com a missió promoure el desenvolupament de tota la cadena de valor del sector surer català, des del bosc fins al producte final, mitjançant la investigació, la innovació i la promoció.
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
CREAF
El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre i anàlisi del territori que genera coneixement i metodologies per a la conservació, la gestió i l’adaptació del medi natural al canvi global.
Universitat de Lleida
UdL
Escola Tècnica Superior d’Ingenieria Agrària (ETSEA).
Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya
ELFOCAT
L’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya agrupa els ens locals públics amb patrimoni forestal o amb gran vinculació amb el sector forestal de Catalunya.
Institut Català d’Energia
ICAEN
Portal de la Biomassa de l’Institut Català d’Energia (www.biomassacat.cat)
Diputació de Barcelona
DIBA
Secció de la biomassa de la Diputació de Barcelona.