PRODUCTES
FORESTALS
I ECONOMIA

Preus dels biocombustibles

Preus ex works (en origen sense transport, ni IVA)

Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.
Font: CTFC; CE Butlletí del petroli; EUROSTAT; CNMC; elaboració pròpia.

Comparativa de preus de biocombustibles