MEDI
FORESTAL

Cartografia de sòls

El concepte sòl presenta diferents significats en funció del camp d’actuació de qui fa la definició: agricultor, enginyer, planificador, geòleg, polític…
La Comissió Europea ha definit el sòl com la capa superior de l’escorça terrestre que està composta per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius; el que conforma un medi ambient molt complex i variable (figura 1).

Figura 1. Un sòl de la comarca de l’Alt Camp

Aquesta barreja, localitzada en la interfase litosfera – hidrosfera – atmosfera, constitueix un cos natural viu, dinàmic i no renovable a curt i mitjà termini, i compleix una sèrie de funcions que s’acostumen a dividir en dos grans grups (figura 2):

Funcions ecològiques, com són:

  • Producció de biomassa, gràcies a l’aportació de nutrients, aigua i ancoratge per a les plantes.
  • Interacció ambiental, el que permet emmagatzemar, filtrar i transformar la matèria i l’energia per regular les reaccions que tenen lloc al sòl i protegir el medi ambient de la contaminació.
  • Habitat biològic i reserva genètica de germoplasma de la flora i la fauna, actuant com un mitjà per a la preservació de la vida sobre la terra.

Funcions lligades a l’activitat humana, com ara:

  • Medi físic on tenen lloc gran part de les activitats socioeconòmiques (vivenda, indústria, transport, activitats recreatives…).
  • Font de matèries primeres (argiles, arena, grava…).
  • Element de la nostra herència cultural que conté restes paleontològiques i arqueològiques importants per a conèixer la història de la humanitat.

Figura 2. Funcions del sòl (Bloom, 1988)

 

 

Geoíndex – Visualitzador de sòls

[+info:] Descàrrega llegenda
[+info:] Mapa de sòls 1:25.000 (descàrrega fitxers GeoPDF i SHP)