MEDI
FORESTAL

Formacions forestals arbrades

Les tipologies forestals: una eina bàsica per a la gestió

L’elaboració d’unes orientacions de gestió requereix, com a pas previ, la identificació dels diferents tipus de coberta forestal de l’àmbit geogràfic per al qual es plantegen, és a dir, l’establiment de tipologies forestals per a la gestió.

A Catalunya, el caràcter marcadament multifuncional dels terrenys forestals i la complexitat de gestió, juntament amb la diversitat de formacions forestals existents i l’amplitud ecològica en què es troben, fan especialment necessari abordar la identificació i la caracterització dels diferents tipus de coberta forestal, segons els criteris més rellevants amb vista a la gestió.

Les tipologies forestals són classificacions del paisatge forestal basant-se en una sèrie de criteris o atributs predefinits. Els atributs, en aquest cas, són aquells més directament relacionats amb la fixació d’objectius i les actuacions de gestió adients per assolir-los. Les tipologies forestals defineixen, per tant, un conjunt d’unitats del paisatge vegetal amb característiques homogènies pel que fa a la gestió forestal.

Superfícies de les formacions forestals

A les següents taules es mostra la superfície que ocupen les formacions forestals definides.

Per obtenir aquesta superfície, en primer lloc, es van reclassificat els polígons del Mapa Forestal d’Espanya 1:50.000 (Ministerio de Medio Ambiente, 2001) d’acord a la informació sobre les espècies arbòries dominants i secundàries de cadascun. En el cas de les plantacions de coníferes exòtiques, els polígons s’han validat amb la informació dels PTGMF i PSGF vigents a l’any 2011, corregint-la si s’escau. A aquesta capa base, es van superposar els polígons d’altres capes temàtiques que s’ha considerat que presentaven una millor delimitació:

  • Mapa d’Hàbitats de Catalunya per al cas de les formacions dominades per Quercus canariensis i Quercus robur.
  • Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya versió 3 (cas de plantacions de frondoses i formacions de bosc de ribera).
  • Delimitació de l’estudi de CTFC (2009) per al cas del roure reboll.

portada

– Vericat, P., Piqué, M., Koua, O., Pla, M., 2010. Mapa de formacions forestals pures i mixtes de Catalunya a partir del Mapa Forestal de España 1:50.000 digitalizado. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
– Piqué, M., Vericat, P., Cervera, T., Baiges, T., Farriol, R., 2011. Tipologies forestals arbrades. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya (ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.
Font: Centre de la Propietat Forestal – ORGEST

Boscos de ribera

Font: Centre de la Propietat Forestal – ORGEST
Enllaços relacionats