MEDI
FORESTAL

Estadística d’incendis forestals

Incendis forestals per comarca. Any en curs.

Relació dels incendis forestals esdevinguts a Catalunya des de l’1 de gener, amb detall de la data, el municipi en el quan s’han iniciat i les superfícies forestals i no forestals afectades, en hectàrees. Totes les dades son provisionals i estan pendents de validació. Font: Dades obertes


Nbre. d’incendis any en curs:
Total: 516

Ha. arbrades:
Total: 355,66

Ha. no arbrades:
Total: 1.032,74

Ha. forestals:
Total: 1.388,40

Ha. no forestals:
Total: 130,00


NOTA: Un asterix (*) a la culumna de “Ha. total” identifica registres de començament d’un incendi, el qual no arriba a consumar-se i amb un sumatori d’hectàrees insignificant.

Evolució del nombre d’incendis i la superfície forestal cremada a Catalunya

Actualització de dades: 31 desembre 2022)

Font: Servei de Prevenció d’Incendis Forestals

Acumulat per comarca des de l’any 1986 – 2022

Enllaços relacionats