MEDI
FORESTAL

Forests públiques

Els boscos públics són els terrenys forestals que pertanyen a entitats de dret públic: Generalitat de Catalunya, ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, diputacions, Estat, etc. També es consideren boscos públics el terrenys forestals comunals, l’aprofitament dels quals correspon al comú de veïns d’una població.

Els boscos púbics es troben situats majoritàriament a les comarques del Pirineu i de les Terres de l’Ebre, principalment al Pallars Sobirà, la Val d’Aran, l’Alt Urgell i el Pallars Jussà.

Sovint se situen a les cotes més elevades de les muntanyes, o en capçaleres de rius i torrents; malgrat això, també hi ha forests públiques a llindar del mar, com la duna litoral, al terme municipal de l’Escala, la muntanya de Colera, la muntanya de Portbou o d’altres ubicades als aiguamolls de l’Empordà i al delta de l’Ebre.

Darrera actualització: 31.12.2021

Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Catàleg de boscos d’Utilitat Pública (CUP)

El Catàleg de boscos d’utilitat pública (CUP) es va crear el 1862 i després de més d’un segle d’existència s’ha constituït com un instrument tecnicojurídic fonamental per a la defensa del patrimoni forestal de titularitat pública.

La qualificació d’utilitat pública atorga als boscos la naturalesa jurídica de domini públic i, en conseqüència, passen a ser inalienables, imprescriptibles i inembargables.

Darrera actualització: 31.12.2021

Font de la cartografia del mapa: Forests públiques INSPIRE de Catalunya (ide.cat) ICGC.

Enllaços relacionats