MEDI
FORESTAL

Papallona del boix

Resultats del treball de seguiment de l’afectació de la Cydalima perspectalis (Papallona del boix) a Catalunya.

Evolució de l’afectació

Font: Servei de Gestió Forestal. Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. DARPA.

AFECTACIÓ 2020

1.474 punts mostrejats (100 observacions puntuals)

AFECTACIÓ 2018

1.196 punts mostrejats

AFECTACIÓ 2019

1.297 punts mostrejats (58 observacions puntuals)

Metodologia

  • S’han realitzat diferents transsectes per la xarxa viària més significativa de cada contrada i que transcorre per zones forestals amb presència de boix, s’ha intentat cobrir de forma més homogènia la major superfície forestal i accessible de cada comarca.
  • Punts d’observació cada 2 km. aprox. Situats en un costat o altre del vial.
  • En cada punt s’han seleccionat 5 peus o mates de boix.
  • No s’han tornat a prospectar els punts que al 2018 tenien afectació severa, ja que s’entén que al 2019 manté la mateixa afectació.
  • S’han fet observacions puntuals fora dels transsectes (sumats al 2019).


  • A cada peu o mata s’ha assignat un nivell d’afectació en base a la classificació de la següent taula:
NIVELL 
0Sense dany. Boix verd o vermellós amb fulla i sense presencia d’erugues hivernant.
1Boix verd o vermellós amb fulla i amb presència d’erugues hivernant o boix amb fulles seques o sense fulles en una tercera part o menys de la seva massa foliar i amb presència d’erugues hivernant.
2Boix amb fulles seques o sense fulles en més d’un terç de la seva massa foliar però sense arribar a la defoliació total i amb presència d’erugues hivernant.
3Boix totalment sec amb fulles seques o bé sense fulles.


  • S’ha valorat cada punt d’observació mitjançant un índex agregat (suma dels valors de cada peu o mata), aplicant la següent escala de valors:
NIVELLINTERVAL VALORSAFECTACIÓ
0<= 1NUL
12 – 6LLEU
27 – 11MODERADA
312 – 13GREU
4>= 14SEVERA


Informació addicional: