MEDI
FORESTAL

Papallona del boix

Resultats del treball de seguiment de l’afectació de la Cydalima perspectalis (Papallona del boix) a Catalunya.

Cydalima perspectalis

Evolució de l’afectació

Font: Servei de Gestió Forestal. Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. DACC.

Estimació de la superfície afectada per boix

Mapes d’afectació, segons punts de mostreig

AFECTACIÓ 2022

1.574 punts mostrejats (116 observacions puntuals)

AFECTACIÓ 2021

1.447 punts mostrejats (93 observacions puntuals)

AFECTACIÓ 2020

1.474 punts mostrejats (100 observacions puntuals)

AFECTACIÓ 2019

1.297 punts mostrejats (58 observacions puntuals)

AFECTACIÓ 2018

1.196 punts mostrejats

Metodologia

  • S’han realitzat diferents transsectes per la xarxa viària més significativa de cada contrada i que transcorre per zones forestals amb presència de boix, s’ha intentat cobrir de forma més homogènia la major superfície forestal i accessible de cada comarca.
  • Punts d’observació cada 2 km. aprox. Situats en un costat o altre del vial.
  • En cada punt s’han seleccionat 5 peus o mates de boix.
  • No s’han tornat a prospectar els punts que al 2020 tenien afectació severa, ja que s’entén que al 2021 manté la mateixa afectació. Sí s’han prospectat els punts amb afectació severa al 2019 i anys anteriors per avaluar el grau de rebrot.
  • S’han fet observacions puntuals fora dels transsectes.


  • A cada peu o mata s’ha assignat un nivell d’afectació en base a la classificació de la següent taula:
NIVELL 
0Sense dany. Boix verd o vermellós amb fulla i sense presencia d’erugues hivernant.
1Boix verd o vermellós amb fulla i amb presència d’erugues hivernant o boix amb fulles seques o sense fulles en una tercera part o menys de la seva massa foliar i amb presència d’erugues hivernant.
2Boix amb fulles seques o sense fulles en més d’un terç de la seva massa foliar però sense arribar a la defoliació total i amb presència d’erugues hivernant.
3Boix totalment sec amb fulles seques o bé sense fulles.


  • S’ha valorat cada punt d’observació mitjançant un índex agregat (suma dels valors de cada peu o mata), aplicant la següent escala de valors:
NIVELLINTERVAL VALORSAFECTACIÓ
0<= 1NUL
12 – 6LLEU
27 – 11MODERADA
312 – 13GREU
4>= 14SEVERA


Informació addicional: