MEDI
FORESTAL

Cartografia geològica

Aquesta versió respecte a distribucions anteriors respon a un nou model de dades de distribució i incorpora millores detectades tant dels atributs com de les geometries.

La informació geològica es va realitzar tenint com a referència la base cartogràfica disponible en el moment d’elaboració. És per això que poden existir divergències entre la línia de costa d’aquesta informació geològica i les darreres versions de bases cartogràfiques de l’ICGC.

La informació del Mapa geològic 1:50.000 s’organitza en quatre agrupacions d’objectes geològics: falles i plecs, contactes (sedimentaris, metamòrfics, ignis i hidrotermals) i elements geomorfològics, unitats geològiques i dipòsits antròpics.

Que hi podeu representar al visor?

Falles i plecs

S’hi representen les diferents tipologies de falles (normals, inverses, de moviment en direcció, etc) els encavalcaments i la traça de les superfícies axials dels diferents tipus de plecs, d’escala macroscòpica. Els objectes geològics continguts en aquest fitxer, es representen mitjançant línies que corresponen a la intersecció de les superfícies geològiques amb la topografia.

Contactes (sedimentaris, metamòrfics, ignis i hidrotermals) i elements geomorfològics

S’hi representen els diferents tipus de contactes d’origen sedimentari (contacte concordant, discordant, etc.) i les línies de capa. En els fulls amb roques metamòrfiques, roques ígnies i roques d’origen hidrotermal també s’hi representen els límits de les àrees metamòrfiques, els límits de les isogrades i els diferents tipus de contactes que presenten les roques ígnies i les hidrotermals. També s’hi representen alguns elements geomorfològics (els objectes geològics continguts en aquest fitxer es representen mitjançant línies que corresponen a la intersecció de les superfícies geològiques amb la topografia).

Unitats geològiques

Són cossos tridimensionals que corresponen a volums de roca caracteritzats per la litologia i l’edat geològica. Les unitats geològiques estan limitades pels diferents tipus de contactes geològics, per falles, o per encavalcaments. Cada unitat litològica té assignat un epígraf propi distintiu de la unitat. Les sigles de l’epígraf indiquen, en la majoria dels casos, l’edat i la litologia principal de la unitat. En el fitxer de distribució, les unitats geològiques es representen amb polígons que corresponen a la intersecció de cossos geològics 3D amb la superfície topogràfica.

Dipòsits antròpics

S’hi representen alguna escombrera i les obres portuàries. Es representen en forma d’àrees (polígons) que corresponen a la intersecció dels cossos tridimensionals dels dipòsits amb la superfície topogràfica.

Sondejos

Sondejos provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Enllaços relacionats