MEDI
FORESTAL

Sup. arb. – Mapa Forestal Espanya

Aquesta taula de les formacions forestals arbrades s’ha generat a partir de la cartografia de l’últim “Mapa Forestal de España” (MFE) a l’escala 1/25:000. Aquesta és al cartografia de base de l’últim Inventari Forestal Nacional (Versió 4) – IFN4.
La superfície forestal arbrada de Catalunya es divideix en formacions arbrades que, atenent a criteris de MFE homogenis a nivell nacional, es classifiquen en funció de la regió biogeogràfica, les espècies arbòries presents i/o l’estructura de la massa. Per simplificar aquesta classificació, les formacions menys representatives s’han agrupat amb altres similars o de nivell superior.

Font: Mapa Forestal España 1/25.000. Nota: Aquesta taula de superfícies inclou zones arbrades temporalment sense coberta (unes 10.000 ha que s’haurien de restar del total)