MEDI
FORESTAL

Processionària del pi

Comarques més afectades: Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça

Evolució del grau d’afectació de la processionària a Catalunya

Font: Servei de Gestió Forestal. Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.

 

Nivells d’afectació de la processionària del pi

 

Antecedents

Des de fa molts anys a Catalunya s’havia fet la valoració del grau d’afectació de la processionària assignant a les zones afectades quatre nivells (en una simplificació de la classificació utilitzada comunament).

D’aquesta manera, a cada rodal afectat significativament se li assignava un d’aquests quatre nivells:

M1. Quan s’aprecien diverses bosses als marges del bosc i algunes al centre de la massa boscosa.
M2. Defoliacions parcials als marges sobre alguns arbres i diverses bosses al centre de la massa boscosa.
M3. Defoliacions intenses als marges i parcials al centre de la massa boscosa.
M4. Defoliacions molt fortes tant als marges com al centre de la massa boscosa.

Amb aquests criteris s’han anat fent les avaluacions de les afectacions a final de temporada (mesos de febrer-març) i els darrers anys s’ha fet una cartografia d’aquests nivells d’afectació.

Les dades les prenen els Agents Rurals sota els criteris dels especialistes del Servei de Sanitat Forestal.

Graus d’afectació de la processionària del pi

Des de l’any 1980 per a l’avaluació del grau d’afectació d’una massa a la processionària s’utilitza de manera generalitzada la classificació segons els nivells establerta per Montoya (1980), basada en Demoulin (1969). La valoració per masses adultes de pi es fa seguint rodals que corresponen a zones homogènies i s’avaluen de manera independent. A cadascun d’aquests rodals, se li assigna un determinat nivell o grau d’infestació, d’acord amb una escala que s’ha dissenyat i que ha estat adoptada de manera general per tal d’objectivar les avaluacions realitzades per observadors diferents i poder efectuar comparatives entre diferents anys (www.aragon.es, www.caib.es, www.castillalamancha.es, http://extremambiente.gobex.es). Aquests nivells d’infestació queden definits com:

Nivell 0: no hi ha cap eruga o algunes colònies (bosses-niu) molt disseminades
Nivell 1: algunes colònies en les vores de la massa forestal, clars i peus aïllats
Nivell 2: bastants colònies en marges de la massa, clars i algunes pel centre de la massa
Nivell 3: defoliacions parcials en marges i peus aïllats, i bastants colònies pel centre
Nivell 4: defoliacions molt forts en marges i peus aïllats, i parcials en la resta de la massa forestal
Nivell 5: defoliacions molt forts en tota la massa forestal

Enllaços relacionats